Img งานที่ให้บริการ

 • 1.งานด้านตรวจสอบภายใน
  - งานตรวจสอบภายใน
  - งานปรับปรุงระบบการควบคุมภายในก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

  2.งานด้านสอบบัญชี
  - งานตรวจสอบบัญชี
  - งานกำกับดูแลกระแสเงินสดของกิจการ (Cash Monitoring)
  - งานตรวจสอบข้อมูลของกิจการกรณีพิเศษ

  3.งานด้านบัญชี
  - จัดทำบัญชี
  - งานจดทะเบียนบริษัท

  4.อื่นๆ
  - งานให้คำปรึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
  - งานให้บริการอบรมความรู้ด้านงานบัญชี งานสอบบัญชี งานตรวจสอบภายใน